Cookie beleid ZVV De Esch

De website van ZVV De Esch is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies om jouw bezoek makkelijker en persoonlijker te maken. Hieronder een overzicht van de noodzakelijke en optionele cookies waar je toestemming voor kunt geven. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Privacy & Veiligheid

Privacy & Veiligheid

Privacy & Veiligheid 

ZVV de Esch hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit
Privacyreglement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met 
persoonsgegevens. 
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. ZVV de Esch houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder 
geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,
 deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacyreglement;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn
 voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
 persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw
 persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
 doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze
 respecteren. 

Als ZVV de Esch zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na 
het doornemen van ons Privacyreglement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met 
ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. 

Verwerking van persoonsgegevens van Leden.
Persoonsgegevens van leden worden door ZVV de Esch verwerkt ten behoeve van de volgende 
doelstelling(en):

- Administratieve doeleinde;
- Communicatie over het lidmaatschap en uitnodigingen;
- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- Het overeengekomen lidmaatschap

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ZVV de Esch de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Geboortedatum
- Telefoonnummer;
- Mobiele telefoonnummer
- E-mailadres;
- Geslacht.
- IBAN nr/Bankrekeningnummer (t.b.v. incasso)

Uw persoonsgegevens worden door ZVV de Esch opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde 
verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 
maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Vrijwilligers

Persoonsgegevens van Vrijwilligers worden door ZVV de Esch verwerkt ten behoeve van de volgende 
doelstelling(en):

- Uitvoering geven aan de (eventuele)arbeidsovereenkomst. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: - De (eventuele) arbeidsovereenkomst. 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ZVV de Esch de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Telefoonnummer;
- Mobiele telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Geboortedatum;

Uw persoonsgegevens worden door ZVV de Esch opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde 
verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor 
maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is 
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

- Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma; 
- Het verzorgen van de (financiële) administratie; 
- Het verzorgen van uitnodigingen. 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen 
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard 
de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de 
door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en 
toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek 
(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en 
zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met 
derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) 
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke 
vertegenwoordiger. 

Bewaartermijn 
ZVV de Esch bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van 
u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende 
maatregelen genomen;

- Alle personen die namens ZVV de Esch van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan
geheimhouding daarvan. 
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische
incidenten; 
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen 
hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel 
hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte 
gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij 
kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, 
dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover 
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk 
erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is 
de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact 
met ons op! 

Contactgegevens:
Zvv de Esch
Operalaan 100
7577 JA Oldenzaal
[email protected]
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!