Cookie beleid ZVV De Esch

De website van ZVV De Esch is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Privacy

Privacy

Welke gegevens leggen we vast: 

Persoonsgegevens 
Voornaam:
Tussenvoegsel
Achternaam
Initialen
Geboortedatum

Adresgegevens
Adres + postcode
Woonplaats
Telefoongegevens
Mobiele telefoonnummer(s)
Vaste telefoonnummer(s):
Contact via ouders verzorgers
Telefoon ouder/verzorger 
Telefoon ouder/verzorger 2:

Emailadressen:
Email: (Met dit adres maak je een Voetbal.nl account aan)
2 e email:

Contact via ouders verzorgers
Email ouder/verzorger 1:
Email ouder/verzorger 2: 

Bankgegevens:
IBAN nummer:
Machtiging afgegeven:

Teamgegevens:
Team:
KNVB nummer: 
Heeft speler foto t.b.v. digitale spelerspas?

Zichtbaarheid (Privacy instelling)
Met de nieuwe wetgeving kan je alleen nog zelf bepalen of je gegevens openbaar 
getoond mogen worden. Binnen ZVV de Esch kennen we 3 zichtbaarheidniveaus, 
te weten:

Normaal: Je bent met naam en foto zichtbaar in de Voetbal.nl app. Op de 
website ben je als teamspeler alleen zichtbaar met je naam op je teampagina. 
ZVV de Esch publiceert, onafhankelijk van het gekozen privacy niveau, géén 
pasfoto’s, telefoonnummers en emailadressen van spelers op zijn website. 
Voordelen: Je kunt gekozen worden tot Player of the Match, voor iedereen 
duidelijk in welk team je zit.

Beperkt: Je bent alleen met je naam zichtbaar in de Voetbal.nl app. Op de 
website ben je eveneens alleen zichtbaar met je naam op je teampagina. 
Voordelen: Je kunt gekozen worden tot Player of the Match, voor iedereen 
duidelijk in welk team je zit. 
Afgeschermd: Je naam komt niet naar voren op website, app of Club TV. Waar 
eigenlijk je naam hoort te staan komt de vermelding “Afgeschermd” te staan. 
Standaardinstelling is Afgeschermd. Om je zichtbaarheid te veranderen heb je de 
Voetbal.nl app nodig. Daarmee kun je de zichtbaarheid veranderen. Verderop 
kun je lezen hoe je de Voetbal.nl app koppelt met ZVV de Esch o.b.v. je 
emailadres. 
NB. Gegevens met een * zijn via de Voetbal.nl app rechtstreeks in onze 
ledenadministratie aan te passen. Zijn er andere gegevens die gewijzigd moeten 
worden? Stuur dan een mail naar [email protected]

Privacy (zichtbaarheid) zelf instellen met de Voetbal.nl app 

Centraal in de nieuwe privacy wetgeving staat de veiligheid van 
persoonsgegevens. Leden hebben zelf de regie over de zichtbaarheid van 
zijn/haar persoonsgegevens. Sterker nog, ZVV de Esch kan hier geen invloed op 
uitoefenen. Leidend hierin is de Voetbal.nl app. Maak je geen gebruik van de 
Voetbal.nl app? Of heb je een account aangemaakt met een e-mailadres dat 
niet voorkomt in onze ledenadministratie? In dat geval is je zichtbaarheid 
standaard ingesteld op “afgeschermd”. 

Jouw zichtbaarheid staat op Normaal? Dan wil dat zeggen dat je met naam en 
foto in de Voetbal.nl app zichtbaar bent. Op onze website hebben wij de keuze 
gemaakt om bij spelers alleen maar met voor- en achternaam te tonen. 
Op Club TV is het nu nog zo dat we alleen namen tonen van leden bij 
vrijwilligerstaken en overzichten van teams. Wellicht krijgen we in de toekomst 
meer mogelijkheden om te tonen. In dat geval zullen dit uiteraard melden. Voor 
trainers en teammanagers wordt ook een telefoonnummer vermeld op de 
website. Dit geldt ook voor leden van kernteams.

Voetbal.nl centraal in onze club- en teamcommunicatie 

Met de Voetbal.nl app zijn we in staat om aan te haken op een platform met 
een groot bereik, een directe lijn met de KNVB en automatische uitwisseling van 
programma, uitslagen en standen. Binnen deze app kunnen we nu ook onze 
eigen club- en teaminformatie kwijt. Super handig en bespaart ons en jullie een 
hoop tijd! 

Vanaf het komende seizoen zal de Voetbal.nl app leidend zijn in onze club- en 
teamcommunicatie. Trainingen, aanwezigheid, mededelingen, rijschema en 
bijeenkomsten zijn zo maar zaken die we via de app kunnen communiceren. De 
app wordt al veel gebruikt maar voor het komende seizoen willen we daar weer 
een stap in zetten. 
Zorg er dus voor dat Voetbal.nl app op jouw telefoon staat! 
Installeren app 
1. Installeer de Voetbal.nl app via de Appstore (iOS) of Playstore (Android) 
2. Registreer je met het emailadres waarmee je bij ZVV de Esch bent 
 ingeschreven. (geen of verkeerde email bij ons bekend? Mail het juiste adres 
 naar [email protected]
3. Inloggen in de app en het systeem zal jou herkennen als lid van
 ZVV de Esch en alle, voor jou relevante, club- en teaminformatie tonen.Privacy & Veiligheid 

ZVV de Esch hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit
Privacyreglement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met 
persoonsgegevens. 
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. ZVV de Esch houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder 
geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,
 deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacyreglement;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn
 voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
 persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw
 persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
 doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze
 respecteren. 

Als ZVV de Esch zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na 
het doornemen van ons Privacyreglement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met 
ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. 

Verwerking van persoonsgegevens van Leden.
Persoonsgegevens van leden worden door ZVV de Esch verwerkt ten behoeve van de volgende 
doelstelling(en):

- Administratieve doeleinde;
- Communicatie over het lidmaatschap en uitnodigingen;
- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- Het overeengekomen lidmaatschap

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ZVV de Esch de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Geboortedatum
- Telefoonnummer;
- Mobiele telefoonnummer
- E-mailadres;
- Geslacht.
- IBAN nr/Bankrekeningnummer (t.b.v. incasso)

Uw persoonsgegevens worden door ZVV de Esch opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde 
verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 
maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Vrijwilligers

Persoonsgegevens van Vrijwilligers worden door ZVV de Esch verwerkt ten behoeve van de volgende 
doelstelling(en):

- Uitvoering geven aan de (eventuele)arbeidsovereenkomst. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: - De (eventuele) arbeidsovereenkomst. 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ZVV de Esch de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Telefoonnummer;
- Mobiele telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Geboortedatum;

Uw persoonsgegevens worden door ZVV de Esch opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde 
verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor 
maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is 
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

- Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma; 
- Het verzorgen van de (financiële) administratie; 
- Het verzorgen van uitnodigingen. 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen 
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard 
de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de 
door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en 
toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek 
(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en 
zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met 
derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) 
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke 
vertegenwoordiger. 

Bewaartermijn 
ZVV de Esch bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van 
u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende 
maatregelen genomen;

- Alle personen die namens ZVV de Esch van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan
geheimhouding daarvan. 
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische
incidenten; 
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen 
hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel 
hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte 
gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij 
kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, 
dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover 
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk 
erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is 
de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact 
met ons op! 

Contactgegevens:
Zvv de Esch
Operalaan 100
7577 JA Oldenzaal
[email protected]
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!