• Geachte leden,

  Het bestuur van ZVV De Esch nodigt u graag uit voor de Algemene Leden Vergadering, waarin wij verslag zullen doen over de ontwikkelingen in het voetbalseizoen 2018/2019 en waarin we vooruit gaan kijken op dat wat komen gaat.

  Hoe gaan we in onze vereniging om met het feit dat het steeds moeilijker is om vrijwilligers te vinden? Hoe kunnen we vanuit een gestructureerde organisatie samenwerken om onze vereniging financieel gezond te houden? Welke veranderingen zullen op onze accommodatie plaatsvinden? Hoe staan we ervoor en wat zijn onze plannen?

  Tom Platvoet (voorzitter) is dit jaar aftredend en herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich tot dinsdag 26 november aanmelden bij de secretaris.

  De vergadering wordt gehouden op vrijdag 29 november aanstaande en zal plaatsvinden in ons clubgebouw. Om 20.00 uur wordt de vergadering geopend en deze zal duren tot ca. 22:00 uur.

  Wij hopen op een grote opkomst. Saamhorigheid en openheid maken een Algemene Leden Vergadering tot een zinvol gebeuren.

   

  Namens het Algemeen Bestuur,

  Bert Harperink ( secretaris )

   

  De agenda is als volgt:

  1. Opening: woordje van de voorzitter

  2. Mededelingen

  3. Vaststellen notulen ALV 28 – 11 - 2018

  4. Rookvrij sportpark

  5. Bouwplannen

  6. 35-jarig jubileum

  7. Vrijwilligers/ vergoedingen scheidsrechters

  8. Privacy wetgeving

  9. Verslagen commissies

  10. Verslag penningmeester jaarrekening 2018-2019

  11. Verslag Kascontrole

  12. Benoeming kascontrolecommissie

  13. Vaststelling begroting 2019

  14. voorstel contributieverhoging 2020 - 2021.

  15. Rooster van aftreden en benoeming bestuursleden

  16. Rondvraag

  17. Slotwoord